Základní pojmy

sociální spravedlnost

Hodnota, která neodmyslitelně souvisí s demokracií, ochranou lidských práv, rovností příležitostí, lidskou důstojností a svobodou. V kontextu vzdělávacího procesu se jedná zejména o požadavek spravedlivého přístupu ke vzdělání a postavení, odstraňování sociálního a genderového znevýhodnění, participativní přístup. 

sociální bezpečí

  • Zastřešující pojem, který zahrnuje principy kolegiality, otevřenosti, rovnosti a vzájemného respektu v kontextu studijního a pracovního prostředí. Vylučuje nežádoucí chování jako je šikana, diskriminace, střet zájmů a další projevy hierarchie moci.
  • Při kladení důrazu na sociální bezpečí mohou všichni zúčastnění vnímat své studijní a pracovní prostředí jako pozitivní, férové a důstojné. vzdělávací proces pak získává na efektivitě, protože lidé mohou věnovat svoji energii svému odbornému a osobnímu rozvoji namísto prožívání obav, strachu a vyhodnocování rizik. Jde o vytváření motivujícího a inspirujícího prostředí, kde si lidé navzájem věnují náležitou pozornost za účelem zvyšování vzájemného porozumění a rozvoje znalostí a dovedností.
  • Koncept sociálního bezpečí je nyní široce přijímaný a postupně se etabluje v evropském akademickém prostředí.

Platná legislativa

Pokud se chcete zorientovat v platných legislativních normách týkajících se vzdělávání v oboru klinická psychologie a psychoterapie: 

  • Vyhláška č. 39/2005 Sb.: Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání - plné znění ZDE
  • Vyhláška č. 189/2009 Sb.: Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních) - plné znění ZDE

  • Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie - ZDE

  • Zákon č. 372/2011 Sb.: Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - ZDE

  • Zákon č. 96/2004 Sb.: Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů - ZDE

  • Vyhláška č. 158/2022 Sb.: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů - ZDE