Podporujete nás

Vnímám stále palčivěji problém nedostupnosti péče o duševní zdraví a zvyšující se náročnost práce v našem oboru. Setkávám se s kolegy*němi v předatestační přípravě a sleduji, jak jsou rok od roku více vyčerpaní, přetížení a demotivovaní. Je jistě mnoho důvodů, proč je klinických psychologů*žek nedostatek, od faktu, že je systém podfinancovaný, přes stále se zvyšující potřebu psychologické a psychoterapeutické péče ve společnosti, až po skutečnost, že systém vzdělávání nových odborníků je svou náročností (časovou, finanční i psychickou) pro mnohé kolegy*ně odrazující. První dvě příčiny jsou zřejmě mimo dosah našeho vlivu, ale třetí problém si bohužel způsobujeme sami tím, jak lpíme na zavedeném status quo bez ohledu na podmínky měnícího se světa. Uvítala jsem proto Iniciativu 2023 jako možnost poukázat na problémy, kvůli kterým zřejmě ztrácíme kolegy*ně původně motivované rozšířit naše řady. Oceňuji snahu o zahájení dialogu, zvednutí tématu sociálního bezpečí (které zcela paradoxně, vzhledem k zaměření našeho oboru na prožívání a péči, nebylo dosud zastoupeno) a kritiku netransparentnosti a kumulace moci, které jsou potenciálně nezdravé v jakémkoliv sociálním kontextu. Vítám snahu zasadit se o vytvoření moderního, vysoce kvalitního a zároveň také přívětivého a respektujícího prostředí pro vzdělávání v našem oboru.

Mgr. Kateřina Ožanová / klinická psycholožka a psychoterapeutka, výcviková lektorka a supervizorka


Sama jsem absolvovala celé vzdělávání a získala jsem obě atestace. Je mi blízké a souzním s možností posunovat se směrem k růstu a rozvoji, což vnímám jako důležité i pro kolegy v našem oboru. Rozhodně nejsem pro zrušení vzdělávacího systému psychologů a psychoterapeutů završeného zkouškou!

Iniciativa má za mě sympatické cíle, kterými jsou větší dostupnost, odstraňování administrativních i psycholog. bariér a demokratický přístup, se kterými se můžu plně identifikovat. Za sebe bych uvítala aktualizaci nutných znalostí ve směru aktuálních trendů ( např. řada legitimních nově vzniklých psychoterapeutických směrů není v osnovách požadavků k atestaci přítomna, administrativně "přátelské" prostředí…). Od konkrétních lidí z Iniciativy jsem doposud neslyšela nijak nové argumenty podporující touhu po určitých změnách, které bych za minulé roky neslýchala od různých kolegů z praxe, kteří se rozhodli jít cestou "klinického psychologa, psychoterapeuta". Zároveň mi pluralita názorů připadá přirozená a zdravá a zastávám názor, kde není možná diskuse a vyjádření názorové odlišnosti, není možný ani růst. O to víc je pro mě alarmující kontext obav z postihu při vyjádření otevřeného neanonymního názoru. Myslím, že ustát tlak na názorovou jednotnost u zkoušky by neměl být součástí kompetencí budoucích psychologů a psychoterapeutů. Udílení atestací by mělo být rituálem, kdy zkušenější kolegové pomáhají k rozvoji svým méně zkušeným kolegům, nikoli examinací vyvolávající úzkost. Z těchto důvodů Iniciativu podporuji, ne proto, aby šla cestou destrukce, ale otevírala možnost dialogu, transparentnosti a upozorňovala na možné překážky. Zůstávám v anonymitě, neb aktuálně zvažuji důsledky zveřejnění pro svou praxi a případně i školence a supervidanty. V současné chvíli vnímám atmosféru v oboru klinická psychologie jako nepřátelskou a nikoliv podporující a kolegiální.

Anonymní vyjádření kolegyně, klinické psycholožky a psychoterapeutky


Iniciativu 2023 podporuji, protože mi záleží na tom, aby cesta odborného předatestačního vzdělávání zůstala motivující a chtěná u našich mladých kolegů, kteří se rozhodují, jak se svojí profesí naloží.

Opakovaně se v posledních letech setkávám s velmi talentovanými absolventy, kteří do předatestační přípravy nevstupují pro její extrémní náročnost v množství požadavků, časové náročnosti, nízkého ohodnocení a na závěr této dlouhé životní etapy s netransparentní závěrečnou zkouškou, často popisovanou jako subjektivní s neznámými kritérii hodnocení.

Ráda bych, aby byl v České republice dostatek vzdělaných klinických psychologů, kteří jsou kvalifikování poskytovat péči potřebným pacientům a aby postgraduální vzdělání bylo motivující s dobrou pověstí.

PhDr. Eva Tošnerová / klinická psycholožka a psychoterapeutka, výcviková lektorka a supervizorka.


Důvody, proč podporuji Iniciativu 2023, jsou v zásadě dva. Nejprve zmíním ten jasnější, dostupnější a i osobnější. Za ty roky co se pohybuji v oblasti klinické psychologie jsem byl svědkem celé řady vyprávění o atestační zkoušce z klinické psychologie, přípravných kurzech IPVZ a třeba i konzultacích kazuistik. Mnoho těchto vyprávění bylo kritických, někdy vtipných, ale bohužel občas i smutných. Smutné byly ty, kde nadaný a pro obor nadšený kolega či kolegyně se, po negativní zkušenosti z atestační zkoušky, rozhodli dále nepokračovat. Jiné příklady těchto rozhovorů se odehrávají během stáží studentů psychologie, kteří opakovaně sdělují, že by je lákal obor klinické psychologie, ale raději zvolí jinak. Jejich volba není nepochopitelná. Překážek na cestě k možnosti samostatně pracovat jako klinický psycholog je celá řada. Myslím, že některé z nich jsou zbytečné, nespravedlivé a neprofesionální. Přál bych si, aby aktivita Iniciativy 2023 pomohla některé z těchto nevhodných překážek odstranit a mladší kolegové se mohli soustředit na ty výzvy, které posunou jejich dovednosti a znalosti.
Druhý důvod proč se angažuji v Iniciativě 2023 je poněkud abstraktnější. Cítím se spoluodpovědný za vývoj společnosti jako celku. Chci, aby mé děti žily ve společnosti založené na pravidlech, svobodě slova, odpovědnosti, transparentnosti a podobně. Václav Havel v Moci bezmocných popisuje, jak je důležité nerezignovat na "drobné" nepravdy a nespravedlnosti, byť v kontextu celé společnosti se zdají být malé a nedůležité. Stejně tak si myslím, že bychom neměli rezignovat na dodržování pravidel v oblasti vzdělávání v klinické psychologii. Dbát na transparentnost celého procesu. Zachovat možnost kritiky bez obav z následků. Tím, že se Iniciativa 2023 snaží o demokratické fungování na úrovni našeho oboru, napomáhá, aby tak fungovala celá společnost.

Mgr. Michal Nondek / klinický psycholog a psychoterapeut


Iniciativu 2023 jsem jakožto školenec spoluzaložila v lednu 2023. Bylo to proto, že je zde v ČR nutné systém specializačního vzdělávání v klinické psychologii posunout od autokratických principů k těm demokratickým. Psychologii jsem vystudovala na univerzitě ve Francii, kde panoval respekt, transparentnost, rovnost, sociální bezpečí a kde studenti byli podporováni ve svobodném myšlení. Přála bych si, aby tyto hodnoty byly běžné i u nás. Aby systém specializačního vzdělávání v KP nebyl "slepou skvrnou demokracie", jak o nich mluví Daniel Prokop. Jsem přesvědčená, že mladí kolegové, kteří zvažují, zda se dát na dráhu klinického psychologa, by ochotně přečkali i dočasné období sníženého komfortu finančního či časového, kdyby věděli, že se na tyto hodnoty mohou v rámci spec. vzdělávání spolehnout. Důsledky těchto změn by poté jistě ocenili i lidé, kteří klinicko-psychologickou péči potřebují. Pokud jsou Vám tyto demokratické principy blízké, přidejte se k nám a pokračujme společně v dialogu o budoucnosti našeho oboru, beze strachu z postihu. Autokratické systémy stojí na lidech, kteří nekladou otázky.

Mgr. Julie Lipská / školenec v přípravě k atestaci, psycholog, terapeut, výcvikový lektor.