Mýty a fakta o Iniciativě 2023

20.08.2023

O Iniciativě 2023 se šíří dezinformace, a tak bychom je rádi uvedli na pravou míru.

Pokud jste slyšeli nějaké další negativní informace o Iniciativě 2023, zeptejte se nás prosím, jak se věci mají – rádi Vám odpovíme na Váš email nebo v případě anonymního dotazu zde na webu či na našem FB profilu. 

NEPRAVDA: Iniciativa 2023 je tvořena jen těmi, kterým se nepodařilo odatestovat dříve než na třetí pokus. 

PRAVDA: Iniciativu 2023 tvoří psychologové a psycholožky, z nichž někteří složili atestaci na první pokus, někteří na druhý pokus, někteří na třetí pokus a někteří se teprve k atestaci připravují. Jsou mezi námi také někteří školitelé*ky, vedoucí ambulancí, trenéři*rky akreditovaných psychoterapeutických výcviků, supervizoři*rky...

NEPRAVDA: Iniciativa 2023 chce svým jednáním zničit obor klinická psychologie.

PRAVDA: Naopak, členové*ky Iniciativy 2023 chtějí prosadit takové změny ve vzdělávání v oboru klinická psychologie a psychoterapie, které povedou k dalšímu zkvalitnění a zatraktivnění oboru. Věříme, že tyto změny by mohly motivovat mladé psychology*žky, aby se v oboru vzdělávali, vzdělání úspěšně dokončili a práci v oboru vykonávali s radostí.

NEPRAVDA: Iniciativa 2023 usiluje o snížení kvality předatestačního vzdělávání. 

PRAVDA: Naším cílem je usilovat o větší dostupnost vzdělávání v oboru klinická psychologie a psychoterapie snižováním časové, finanční a psychické náročnosti, která je aktuálně neúměrně vysoká (viz výsledky anonymního průzkumu), při současném zachování vysoké kvality vzdělávacího procesu.

NEPRAVDA: Iniciativa 2023 chce odstranit PhDr. Krále z jeho pozice vedoucího Katedry klinické psychologie IPVZ a dosadit na jeho místo doc. Ondřeje Bezdíčka. 

PRAVDA: Byť to může někomu připadat neuvěřitelné, aktivity Iniciativy 2023 nejsou vedeny mocenskými ambicemi. Je nám lhostejné, kdo povede KKP IPVZ, pokud budou uplatňovány demokratické principy a standardy tak, jak je uvádíme v dokumentu Naše návrhy na změny v systému specializačního vzdělávání. Naše návrhy a požadavky nejsou mířené osobně, ale hodnotově a systémově. Iniciativa 2023 je nehierarchické společenství a Ondřej Bezdíček je pouze jedním z jeho řadových členů. Touto cestou prohlašuje, že nemá zájem ucházet se o pozici ve vedení KKP IPVZ.

NEPRAVDA: Iniciativa 2023 napsala do Otevřeného dopisu jména kolegů a kolegyň, kteří o tom nevěděli a nesouhlasili s tím. 

PRAVDA: Veškeré podpisy pod Otevřeným dopisem jsou autentické a všichni signatáři byli ve chvíli, kdy připojovali svůj podpis, informováni o jeho plném znění.

NEPRAVDA: Členové Iniciativy 2023 Otevřený dopis záměrně neposlali AKP ČR, protože chtějí asociaci obejít, neváží si její práce, pozice a přínosu v oboru apod.  

PRAVDA: Otevřený dopis jsme neposlali AKP ČR, protože jsme chtěli nejprve zahájit debatu s vedením Katedry klin. psychologie IPVZ jakožto s institucí, která atestační zkoušky provozuje. Práce AKP ČR si vážíme a řada členů Iniciativy 2023 jsou rovněž aktivními členy této organizace. Aktuálně se zástupci Prezidia AKP ČR vedeme jednání a věříme, že zkvalitňování systému vzdělávání v našem oboru je naším společným zájmem.

NEPRAVDA: Iniciativa 2023 navrhuje systémové změny, které nerespektují platné zákony a vyhlášky týkající se našeho oboru. 

PRAVDA: Veškeré změny, které navrhujeme, jsme konzultovali s právníky a bylo nám sděleno, že jsou v souladu s platnou legislativou.
Image by Freepik