Naše návrhy na změny ve specializačním vzdělávání

01.08.2023

Návrhy na změny jsme v tomto znění odeslali AKP ČR a Katedře Klinické psychologie IPVZ.

Vážené prezidium AKP ČR, vážení představitelé Katedry klinické psychologie IPVZ, 

děkujeme za možnost osobního setkání, děkujeme za Vaši ochotu k dialogu a za Vaši otevřenost a vstřícnost. Též bychom rádi poděkovali všem kolegům a kolegyním, kteří se zasadili o pozici, kterou se podařilo vydobýt pro obor klinická psychologie ve zdravotnictví. Z toho pro nás plyne mnoho výhod, ale i zodpovědnosti. Jsme si toho vědomi.

Zároveň se domníváme, že je třeba se dívat i do budoucnosti a mít na zřeteli další rozvoj našeho oboru. Nemáme v úmyslu cokoli destruovat. Vážíme si dosavadní práce a úsilí všech, kteří se na vzdělávání v našem oboru podílejí, současně ale chceme otevřít dialog ohledně témat, která z řad psychologů a psycholožek ve zdravotnictví dlouhodobě zaznívají. Věříme, že toto povede k dalšímu zkvalitnění vzdělávacího procesu, které je jistě naším společným cílem. V tomto dokumentu bychom chtěli představit návrhy, jak tohoto rozvoje dosáhnout.

Iniciativa 2023 je nezávislé a nepolitické sdružení klinických psychologů*žek a psychologů*žek ve zdravotnictví vzniklé za účelem prosazování změn ve stávajícím systému vzdělávání v oboru klinická psychologie a psychoterapie.

Vznik Iniciativy 2023 je reakcí na aktuální společenskou situaci nedostupnosti péče o duševní zdraví, jejíž součástí je, kromě jiného, také nedostatek klinických psychologů*žek.

Cílem Iniciativy 2023 je usilovat o:

 • větší dostupnost vzdělávání v oboru klinická psychologie a psychoterapie snižováním časové a finanční náročnosti při současném zachování vysoké kvality vzdělávacího procesu

 • odstraňování administrativních i psychologických bariér, které mohou vést k demotivaci případných uchazečů o vzdělávání

 • zapojení principů demokracie (rovné příležitosti, transparentnost procesů a veřejná dostupnost informací, rozdělení moci), sociální spravedlnosti a sociálního bezpečí do vzdělávacího procesu

Následují naše návrhy, jak těchto cílů dosáhnout skrze konkrétní změny. Jedná se o neúplný seznam k úvodní diskuzi zohledňující aktuálně platné legislativní možnosti. Budeme velmi rádi za možnost společné diskuse nad těmito body.

1. Standardizace ústní části atestační zkoušky

 • Vytvoření nových otázek k atestaci, které odpovídají aktuální úrovni vědeckého poznání v našem oboru - do tohoto procesu by měli být přizváni jak akademičtí pracovníci, tak odborníci z praxe (zástupci Iniciativy 2023 nabízejí součinnost).

 • Přesná anotace a vyjmenování nepodstupitelných znalostí nutných ke složení zkoušky.

 • Jasná kritéria hodnocení (body, procenta, stanovení dolní hranice). Komunikování těchto kritérií tak, aby byla veřejně dostupná.

 • Nezávislé hodnocení zkoušky jednotlivými hodnotiteli.

 • Zkoušku posunout směrem k evidence-based přístupu (např. vytvořit ke každé otázce zkouškový checklist).

 • Doplňující otázky u zkoušky by měly vycházet z literatury, která je na seznamu povinné literatury ke zkoušce. Průběžně tento seznam aktualizovat.

 • Zvážit možnost nahrávání; případně přítomnost některého kvalifikovaného kolegy z oboru, např. z profesní organizace nebo školitele, podle volby zkoušeného, který by měl podpůrnou roli pro zkoušeného

2. Standardizace procesu složení praktické části atestační zkoušky (tzn. kazuistika)

 • Transparentní veřejně dostupný popis procesu složení praktické zkoušky. Tzn.:

 • Zveřejnění vymezení lhůty pro odevzdání kazuistiky pro ty, kteří chtějí kazuistiku odevzdat před zkouškou a získat její hodnocení.

 • Definování a zveřejnění jasného procesu pro ty, kteří se rozhodnou kazuistiku přinést až k atestační zkoušce (např. navýšení časové dotace zkoušky, aby měla komise čas práci zhodnotit na místě). Jedná se o zákonnou možnost, takže by využití této možnosti nemělo školenci uškodit.

 • Jasně popsat, co znamená nedoporučení k obhajobě jedním/oběma hodnotiteli.

 • Definovaná objektivizovaná kritéria hodnocení

 • V případě hodnocení kazuistiky před zkouškou stanovit závazný časový předstih, se kterým se atestant hodnocení dozví (např.3 týdny před zkouškou).

 • Nezávislé hodnocení anonymizovaných kazuistik dvěma hodnotiteli

 • Zveřejnění seznamu hodnotitelů kazuistik.

 • Rovný přístup vzhledem k různým psychoterapeutickým směrům.

3. Důraz na transparentnost procesů v rámci systému vzdělávání; zajištění sociálního bezpečí v rámci vzdělávacího procesu.

 • Zřízení alternativní(ch) zkouškové/ých komise/í

 • A/nebo vybudování další vzdělávací a zkouškové instituce, tak aby měli školenci možnost volby (ideálně na Moravě). Tímto se sníží časová i finanční náročnost spec.vzdělávání.

 • Transparentní veřejné komunikování zásadních procesů ve vzdělávacím systému.

 • Zajistit fungování studijního oddělení tak, aby se oddělila administrativní pozice od hodnotící.

 • Při druhém a dalších pokusech o složení atestační zkoušky zavést pravidlo, že komise má mít alespoň z 80% jiné složení.

 • Pro školence možnost volby, u které instituce bude atestovat. Zajistit kompatibilitu vzdělávacího systému i obsahu.

 • Respektování subjektivních kontraindikací při tvorbě zkouškových komisí (model, který je uplatňován např. v ČIS - školenci mají možnost uvést, koho nechtějí v komisi bez nutnosti sdělovat důvody)

 • Dbát na rovný a nestranný přístup ke školencům - hodnotit nezávisle na jejich pohlaví, věku, národnosti, barvě pleti, příslušnosti ke škole/směru, zaměstnání v nemocnici/ambulanci apod.

 • Podporovat školitele v účasti u zkoušky.


Budeme se těšit na Vaši odpověď.

V zastoupení a s podporou ostatních členů Iniciativy 2023,


doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

PhDr. Pavla Volfová

PhDr. Karolína Dvorská

Mgr. Martin Klouda

Mgr. Kateřina Ožanová

Mgr. Noemi Krylová

PhDr. Petr Nilius, Ph.D.

PhDr. Hana Jarolímková

Mgr. Silvie Struková

PhDr. et Bc. Alena Procházková

Mgr. Michal Nondek

Mgr. Julie Lipská

V Praze, červen 2023