Odpověď na dopis Mgr. Bondy a PhDr. Koláčkové

22.08.2023

Dne 10.8.2023 poslala AKP ČR svým členům dopis psaný paní Mgr. Bondy a paní PhDr. Koláčkovou, jehož znění najdete ZDE. Protože dopis obsahuje vícero mylných nebo dokonce dehonestujících informací o Iniciativě, jejích aktivitách i členech, napsali jsme reakci. 

Vážení členové Prezidia AKP ČR, vážení členové AKP ČR,

rozhodli jsme se reagovat na připravovaný a již rozšiřovaný dopis paní Mgr. M. Bondy a paní PhDr. R. Koláčkové. Dopis je ve svém vyznění zavádějící a rádi bychom některé věci týkající se Iniciativy 2023 uvedli na pravou míru.

Obracíme se přímo na vás v rychlé reakci, protože nechceme vnitřní neshody ventilovat směrem k Ministerstvu zdravotnictví ČR, kam je dopis Mgr. M. Bondy a PhDr. R. Koláčkové adresován.

Především, nechceme obor destabilizovat ani destruovat, což se nám často přičítá. Vznik Iniciativy 2023 byl vyvolán sílící nespokojeností pramenící ze skutečnosti, že aktuální složení Katedry klinické psychologie IPVZ nedostatečně reaguje na změny ve vzdělávání v oboru a nepěstuje dostatečně otevřený postoj umožňující dialog, který dává prostor názorové pluralitě. Máme totiž za to, že takový dialog může přispět ke zvýšení kvality, ale i atraktivity vzdělávání v našem oboru tak, aby neztrácel (zejména mladé) schopné kolegy.

K jednotlivým bodům v dopisu si dovolujeme toto stručné vyjádření:

Oceňujeme vznik nového vzdělávacího programu AKK Psycholog ve zdravotnictví. Věříme, že toto přispěje ke snadnějšímu vstupu mladých psychologů do předatestační přípravy. Také oceňujeme rozhodnutí zkrátit dobu předatestační přípravy v Klinické psychologii. Zároveň se k nám ale dostávají většinou kusé informace o současném navyšování požadavků v tomto nově připravovaném vzdělávacím programu. To naopak považujeme za velmi nešťastné. Již nyní mnozí kolegové v předatestační přípravě současné požadavky nestíhají plnit v 5 letém období. Nabízí se tedy otázka, zda bude toto zkrácení reálné, nebo jen na papíře? Konkrétní informace o probíhajících změnách jsou nicméně neveřejné. Vznikající vzdělávací program jsme zatím neměli možnost vidět. Pokud jej dostaneme k dispozici, o což stojíme, budeme rádi za možnost jej okomentovat, popř. doplnit.

Tvrzení, že na zmiňovaném semináři pro školitele nebyli přítomni zástupci Iniciativy 2023, se nezakládá na pravdě. Na místě byli přítomni minimálně dva naši zástupci, kteří o průběhu i atmosféře setkání následně referovali ostatním členům Iniciativy. Kolega PhDr. Petr Nilius v průběhu setkání veřejně reagoval a vyzdvihl příležitost participovat právě při tvorbě otázek, možnost komentovat nově vznikající vzdělávací program a odmítl veřejné rozdělování odborné společnosti typu "charta" vs. "anticharta". Atmosféra byla po celou dobu živena dehonestujícími výroky směřovanými na "struktury" osobností atp. Diskuze, která byla zařazena na konec celého programu se tedy v určité formě konala. Nicméně chceme zdůraznit, že seminář pro školitele není ta pravá platforma pro široce pojatý dialog, protože vzdělávací systém v našem oboru se netýká pouze školitelů. Iniciativu 2023 podporují nejen školitelé, ale také další kliničtí psychologové a v neposlední řadě školenci.

Jak pan doc. O. Bezdíček uvádí v úvodu ke svému článku, píše jej jakožto soukromá osoba, nikoliv za Iniciativu 2023. Považujeme tedy za vhodnější kritické poznámky k jeho názorům adresovat přímo jemu.

Od počátku vzniku hnutí Iniciativa 2023 je jedním z našich cílů snaha o dialog. Mrzí nás, že místo přímé diskuse je dopis kolegyň adresován zcela k jiným rukám, a tedy odborná diskuse je tím ztížena. Pan doc. O. Bezdíček nicméně diskusi na toto téma rád povede. Vítáme snahu Prezidia AKP ČR reagovat na článek doc. Bezdíčka, vidíme to jako další krok k rozvinutí odborného dialogu.

Za Iniciativu 2023 chceme vysvětlit, proč i my spojujeme dostupnost péče s dostupností vzdělávání v našem oboru. Např. v Praze je znatelný nedostatek nejen klinických psychologů, ale i psychologů ve zdravotnictví. Tak to alespoň vypadá podle neobvykle velkého počtu nabídek na práci a množství pracovních míst, která zůstávají delší dobu neobsazená. Velmi si ceníme postojů zdravotních pojišťoven, které v posledních letech zvyšují počty uzavřených smluv - např. v Praze prokazatelně narostl počet smluvních zdravotnických zařízení. Z těchto faktů pak podle nás vyplývá, že nyní narážíme nikoli na nedostatek smluvních zařízení, ale na nedostatek kvalifikovaného personálu, který by v těchto zařízeních odbornou péči poskytoval.

Informace o platech, které jsou ve zmíněném dopisu uvedeny, jsou jistě dobrou reklamou pro vstup do oboru klinické psychologie. Nicméně to, čeho si všímáme je, že v době finančně a časově náročné předatestační přípravy jsou platy kolegů nízké (zde se s kolegyněmi shodujeme) a jejich výdaje naopak velmi vysoké. Nabízí se tedy otázka, jak motivovat psychology pro vstup do těchto náročných podmínek, když se jim nabízí alternativa absolvovat s menší finanční zátěží psychoterapeutický výcvik a poté poskytovat "psychoterapeutické poradenství" za přímou úhradu s tím, že jejich zisky budou při menší investici za kratší dobu obdobné. I my zastáváme názor, že péče poskytovaná erudovanými klinickými psychology s psychoterapeutickou atestací je pro pacienty bezpečnější, a tedy lepší volbou. Nicméně když je málo kvalifikovaných lidí, je čerpání psychoterapie v soukromém sektoru nasnadě.

Od chvíle, kdy jsme v květnu 2023 zaslali na IPVZ náš dopis, se pravidelně setkáváme v rámci sdružení Iniciativy 2023, kde dále diskutujeme a promýšlíme naše podněty. V červnu 2023 jsme zaslali na výzvu AKP ČR naše první konkrétnější návrhy, nad nimiž jsme se již sešli se zástupci Prezidia AKP ČR při prvním osobním jednání. Další společné jednání zástupců Iniciativy 2023 a zástupců Prezidia AKP ČR se již připravuje. Chceme tímto velmi ocenit přístup Prezidia AKP ČR, které přijalo naši výzvu k dialogu.

Větší transparentnost a přehlednost vzdělávacího procesu a veškerého rozhodování o otázkách našeho oboru je jedním z našich návrhů. Proto i naše konkrétní návrhy, stanoviska, zápisy z jednání a další informace budeme nadále pravidelně zveřejňovat na našem webu www.iniciativa2023.cz, kde je můžete průběžně sledovat.

Od počátku nabízíme spolupráci a diskusi. I my se rádi zapojíme (jak opakovaně veřejně komunikujeme), i my chceme zlepšovat kvalitu (ne kvantitu) vzdělávání, i my chceme zachovat odbornou úroveň oboru. Domníváme se, že naše návrhy na změny v systému specializačního vzdělávání, které jsme Katedře Klinické psychologie odeslali 13.6.2023, jsou dostatečně konkrétní a jasné a zároveň zohledňující širší rámec a mohly by být podnětem k odborné debatě se zástupci Katedry, o kterou od počátku stojíme.

Pojďme se tedy sejít a o možných změnách diskutovat. Opakované psaní dopisů (autorům původních dopisů nebo zcela jiným osobám) a obhajování postojů té, které strany, situaci nevyřeší. Řešením je společný otevřený dialog.

Na závěr ještě vyjádření k otázce anonymity.

Mnoho našich podporovatelů zůstává v anonymitě, a to proto, že se obávají veřejně se připojit. U školenců v oboru je to zřejmé a pochopitelné, jednou půjdou ke zkoušce a obávají se dopadu svého veřejného vyjádření na jejich hodnocení. Stejně tak někteří školitelé nám projevili podporu, ale vyslovili přání zůstat v anonymitě z obavy, že by na to mohli u atestací doplatit jejich školenci. To bohužel současný systém umožňuje. Z dosavadních oponentních reakcí je znát, že naše snaha o navození diskuse se setkala s veřejně komunikovanou dobrou reakcí jen u některých členů AKP ČR (2 proběhlá diskusní fóra a zahájení osobních schůzek se zástupci Prezidia AKP ČR). Toho si velmi vážíme a doufáme, že diskuse by se mohla rozšiřovat a prohlubovat. Zároveň vidíme i tendence k potlačování možného vyjádření rozdílných názorů, též snahu o diskreditaci sdružení Iniciativy 2023 a popírání existujících obtíží či rezerv v oblasti vzdělávání.

S pozdravem a přáním pohodových letních dnů,

Za tým Iniciativy 2023,

PhDr. Pavla Volfová

PhDr. Karolína Dvorská


Image by pch.vector on Freepik