Shrnutí našich snah o dialog

17.10.2023

Na jaře jsme jako zástupci odborné veřejnosti zaslali vedení Katedry klinické psychologie IPVZ (KKP) výzvu k zahájení dialogu ohledně specializačního vzdělávání. O půl roku později s touto legitimní potřebou nadále zůstáváme bez jakékoliv odpovědi.

KKP náš dopis zveřejnila na webu IPVZ. Následně reagovalo Prezidium Asociace klinických psychologů (AKP ČR) nabídkou, že bude naše jednání s KKP mediovat.

Doposud proběhly dvě schůzky zástupců prezidia AKP ČR a Iniciativy 2023. Byť jsme se na mnoha nastolených tématech shodli, jednání aktuálně stagnuje. AKP ČR nedodržuje termíny dodání zápisů z jednání, abychom tyto mohli zveřejnit (byť si tyto termíny určuje sama) a otázky, na které přislíbila dodat odpovědi, zůstávají nezodpovězené.

Jako zástupci odborné veřejnosti máme právo na informace, takže jsme prosbu o zodpovězení našich otázek zaslali vedení KKP – i tato prosba ale zůstává zcela bez odezvy. Následně jsme byli ze strany AKP ČR "napomenuti", že na základě našeho jednání (ze kterého ovšem není zápis a není tedy možné nic zveřejňovat) mají otázky směrem ke KKP formulovat oni a my bychom měli čekat. Na dotaz, kdy tedy vyhotoví zápis, který již měl být vyhotovený, nám bylo sděleno, že za týden (aktuálně jsou to již tři týdny a nic se nezměnilo).

K mediační roli AKP ČR zatím nedošlo, a to ze dvou důvodů:

  1. KKP zaujala pozici "mrtvého brouka" a na výzvu k dialogu nijak nezareagovala.
  2. Pro pozici mediátora je potřeba zastávat neutrální pozici, což se ze strany AKP ČR bohužel neděje. Proč si to myslíme? Tak např.:
  • Prezidium AKP ČR rozeslalo svým členům dopis Mgr. M. Bondy a PhDr. R. Koláčkové kriticky reagující na činnost Iniciativy 2023, kdežto naši následnou reakci vyvracející nepravdy, které tento dopis obsahoval, již nerozeslalo. A i přes srpnový příslib brzkého zveřejnění tohoto dokumentu na webu Asociace a následné zářijové ujištění, že se na tom pracuje, tady máme říjen bez výsledku.

  • K celé situaci se vyjadřovala hromadným dopisem všem členům také Odborná rada AKP ČR, jenže ta zahrnuje mimo jiné jak vedoucího KKP PhDr. Krále, tak další představitelku KKP PhDr. Malou (bez uvedení, že by byli dotyční z jednání Odborné rady vyloučeni pro střet zájmů v této věci).

Chtěli jsme vést otevřený dialog nad tématy, která se týkají našeho oboru, ale tato snaha je blokována přesně tím, co Iniciativa 2023 kritizuje i v oblasti specializačního vzdělávání - administrativními bariérami, zneužíváním mocenských pozic a nedostatečným zapojením principů demokracie. Postrádáme zde rovný přístup, transparentnost a dostupnost informací. Kdyby se tato nekomunikace týkala jiného oboru než klinické psychologie, bylo by to smutné, ale když odmítají komunikovat odborníci na komunikaci, je to navíc i úplně absurdní.